Sdružení Ackermann-Gemeinde Vám přeje požehnané Velikonoce!

06.04.2023

Velikonoční triduum

Slavením liturgie Zeleného čtvrtku vstupujeme do velikonočního tridua, které končí nešporami neděle Zmrtvýchvstání. Jsou to nejvzácnější dny liturgického roku a prožíváme v nich jádro křesťanského poselství.

Zelený čtvrtek

Večerní liturgie připomíná především ustanovení eucharistie a svátosti kněžství a s tím související přikázání bratrské lásky. Díváme se na Ježíšův příklad, kdy těsně před svým utrpením slaví hostinu se svými nejbližšími a jako příklad bratrské lásky pokorně umývá učedníkům nohy. Připomíná nám to, že jsme a máme být bratrským společenstvím. Veškeré těžkosti, které naše vzájemné soužití přináší vložme dnes do Ježíšových rukou a modleme se za sebe navzájem.

Velký pátek

Celý den je nesen rozjímáním o umučení našeho Pána Ježíše Krista, který se za nás obětoval. Půst je především odpovědí naší lásky na lásku Ježíšovu. Neslaví se mše, ale celá liturgie je nesena pašijovým příběhem, uctíváním kříže a také velkou přímluvnou modlitbou za celý svět. Obejměme dnes všechny bolesti světa, ty velké i ty malé a přinesme je pod kříž do Ježíšovy otevřené náruče.

Bílá sobota

Je dnem velikého klidu a ticha, protože, jak se praví ve starobylé homilii na Velkou a svatou sobotu "Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých." Sestupuje do pekel, aby rozrazil jeho brány, aby odtud vyvedl Adama a Evu. A říká všem v podsvětí: "s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte…. vyjděme odtud!" (srov. Liturgie hodin, Modlitba se čtením). Nechme vstoupit tento den Ježíše našeho Pána do našich hrobů ať nás vyvede ze všech našich pout.

Neděle zmrtvýchvstání Páně

Začíná obřady vigile, obřady veliké noci, která je považována za matku posvátných vigilií. Křesťané na celém světě bdí a modlí se, zazní zpěv na oslavu velikonoční svíce, která nám připomíná, že Ježíšovo vzkříšení má sílu prozářit temnoty veškeré smrti. Nasloucháme svatým Písmům, abychom si připomněli, jak veliké věci Bůh pro lidstvo vykonal a povzbudili se v důvěře. Následně ticho noci rozráží jásavé aleluja. V tuto noc si připomínáme svůj křest a doprovázíme ty, které křestní voda obmyje. S velikou radostí pak slavíme eucharistii. Její radostné slavení se pak přelévá i do mše velikonoční neděle a je tak mohutná, že poté pokračuje celých dalších osm dní, které provázejí slova žalmu: Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.