Stanovy

I. Název, účel, cíle a sídlo spolku

§ 1
Název a účel spolku

Název organizace zní Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s. (dále jen SAG). Účelem SAG je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činí tak u vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Proto se svojí prací zasazuje o uchování společného kulturního dědictví a o smíření obou národů. Při své práci vychází z křesťanských zásad. Podstatným úkolem organizace je také sociální a charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana.

SAG zve ke členství nejen křesťany, ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití
v Evropě. SAG úzce spolupracuje se spolkem Ackermann-Gemeinde v SRN i s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a v zahraničí.

§ 2
Cíle spolku

K naplnění svých cílů SAG používá těchto forem činnosti:

 • Provozuje kancelář SAG,
 • Oslovuje a vzdělává v oblasti mravní, náboženské, kulturní, sociální a občanské,
 • Pořádá přednášky, panelové diskuse, odborné semináře a kolokvia, národní i mezinárodní konference, kongresy a sympozia,
 • Působí v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti i přes hranice státních útvarů, pracuje s mládeží, vytváří podmínky k setkávání a dialogu,
 • Vydává knihy a časopisy,
 • Spolupracuje se sdělovacími prostředky,
 • Využívá i jiných vhodných forem činnosti.

§ 3
Sídlo spolku

SAG sídlí v Praze. Působí však na celém území České republiky.

II. Členství

§ 4
Druhy členství

Členství v SAG je dobrovolné. Rozeznáváme 3 druhy členství:

 • Individuální - individuálním členem se může stát každý jednotlivec, který souhlasí s programovými cíli a stanovami SAG a písemně se přihlásí k členství v SAG
 • Kolektivní - kolektivním členem se může stát spolek, instituce a organizace s právní subjektivitou, které souhlasí s programovými cíli a stanovami SAG a písemně požádají o kolektivní členství v SAG
 • Čestné - jednotlivcům či kolektivům, kteří se mimořádně zasloužili o naplňování programových cílů SAG může být uděleno čestné členství v SAG. O udělení čestného členství rozhoduje Členská schůze, a to na základě řádně zdůvodněného návrhu předsednictva.

§ 5
Vznik členství

Členství v SAG vzniká:

 • Přijetím předsednictvem na základě písemně podané přihlášky,
 • Přijetím uděleného čestného členství navrhovaným.

§ 6
Práva vyplývající z členství SAG.

Individuální člen má právo:

 • Být zván a aktivně se podílet na všech akcích pořádaných SAG.
 • Volit a být volen nebo ustanoven do všech orgánů SAG, není-li toto právo omezeno jiným ustanovením těchto stanov,
 • Být informován o činnosti SAG,
 • Podávat podněty a stížnosti,
 • Podávat návrhy na udělení čestného členství.

Kolektivní člen:

 • Má stejná práva jako individuelní člen mimo právo volit a být volen do orgánů SAG.

Čestný člen:

 • Má stejná práva jako individuální člen SAG.

§ 7
Povinnosti členů SAG

Každý člen má povinnost napomáhat realizaci cílů SAG, aktivně se podílet na činnosti SAG
a plnit přijaté závazky, včetně placení členských příspěvků.

§ 8
Zánik členství

Členství zaniká:

 • Dobrovolným vystoupením,
 • Vyloučením,
 • Úmrtím

§ 9
Vystoupení

Dobrovolné vystoupení ze SAG je individuelní rozhodnutí každého člena. Rozhodnutí musí být učiněno písemně a doručeno kanceláři SAG.

§ 10
Vyloučení

O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo na základě řádně zdůvodněného písemného návrhu podepsaného nejméně dvěma členy SAG. Člen, jehož se návrh na vyloučení týká, s ním musí být seznámen a musí mu být dána možnost se k němu vyjádřit. Proti rozhodnutí předsednictva se může dotyčný člen odvolat k Členské schůzi SAG, které náleží konečné rozhodnutí.

Důvodem k vyloučení člena může být pouze neplnění povinností člena SAG a jednání, které je v rozporu se záměry a cíli SAG a porušuje dobré jméno SAG. Důvodem k vyloučení může být i neplnění povinností spočívající v neplacení členských příspěvku po dobu nejméně 2 let. Návrh na vyloučení v tomto případě podává předsednictvu jednatel SAG.

III. Orgány Sdružení Ackermann-Gemeinde

§ 11
Orgány

Orgány SAG jsou:

 • Členská schůze,
 • Předsednictvo,
 • Duchovní rádce,
 • Kontrolní komise.


§ 12
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem SAG. Tvoří ji všichni členové SAG. Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti SAG. Zasedání Členské schůze svolává předseda a to jako:

 • Řádné zasedání Členské schůze jednou ročně,
 • Mimořádné zasedání Členské schůze v případě aktuální potřeby.

2) O svolání Členské schůze rozhoduje předsednictvo na základě návrhu:

 • Předsedy - zpravidla o řádném zasedání
 • Písemného návrhu podepsaného nejméně 50 členy SAG - o mimořádném zasedání.

3) Rozhodnutí předsednictva o svolání Členské schůze musí obsahovat:

 • Důvod svolání,
 • Termín a místo zasedání,
 • Program zasedání,

4) Rozhodnutí o svolání mimořádného zasedání Členské schůze musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu na svolání kanceláří SAG podle čl. 2b. Pokud předsednictvo o svolání v této lhůtě nerozhodne, svolá mimořádné zasedání Členské schůze bezodkladně předseda SAG.

5) Členská schůze se svolává písemně obyčejnou poštovní zásilkou zaslanou všem členům SAG, a to nejméně 6 týdnů před stanoveným termínem konání. Pozvání musí obsahovat termín, místo a program jednání.

6) Členská schůze je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů SAG. Po uplynutí půlhodiny od započetí schůze za jakéhokoliv počtu členů.

7) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

8) O průběhu jednání Členské schůze je pořízen protokol, který podepisují: Zapisovatel, předseda a ověřovatel.

§ 13
Pravomoci Členské schůze

Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti SAG. Mezi výlučné pravomoci Členské schůze patří:

 • Schvalování stanov SAG a jejich změn,
 • Schvalování a změna volebního řádu SAG,
 • Schvalování a úprava organizačního řádu SAG,
 • Volba a odvolání orgánů SAG, s výjimkou jednatele
 • Schvalování roční zprávy o činnosti SAG,
 • Schvalování zprávy o hospodaření SAG,
 • Udělování čestného členství a jmenování čestného předsedy,
 • Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena,
 • Rozhodnutí o rozpuštění SAG.

§ 14
Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonným a statutárním orgánem SAG. Působnost členů statutárního orgánu však nevykonávají všichni členové předsednictva, nýbrž pouze předseda, místopředseda a jednatel, a to způsobem uvedeným v § 21.
 2. Předsednictvo má jedenáct členů, z nichž sedm je volených Členskou schůzí na funkční období tří let, jeden je kooptován předsednictvem a tři jsou virilisté. Kooptovaným členem předsednictva je jednatel. Virilními členy předsednictva jsou duchovní rádce, zástupce Spirály (mluvčí) a předseda Ackermann-Gemeinde se sídlem v Mnichově.
 3. Předsednictvo neprodleně po svém ustavení zvolí z řad svých členů volených Členskou schůzí předsedu a místopředsedu. Funkce předsedy a místopředsedy obnáší dodatečné povinnosti a oprávnění podle §§ 17 až 19 a 21. Mandát předsedy a místopředsedy končí uskutečněním nové volby členů předsednictva volených Členskou schůzí.
 4. Mandát jednatele trvá až do kooptace jiného jednatele.
 5. Mandát členů předsednictva volených Členskou schůzí trvá i po uplynutí funkčního období až do uskutečnění nové volby. Nedojde-li k nové volbě ani do 9 měsíců od skončení funkčního období, musí být svolána Členská schůze k rozhodnutí o rozpuštění SAG.
 6. Při odstoupení či odvolání některého člena předsednictva voleného Členskou schůzí nebo duchovního rádce může předsednictvo kooptovat náhradníka z řad členů SAG. Maximální počet kooptovaných členů v jednom volebním období je omezeno na dvě kooptace.


§ 15
Pravomoci předsednictva

Předsednictvo zejména:

 • Volí a odvolává z řad svých členů volených Členskou schůzí předsedu a místopředsedu,
 • Kooptuje a odvolává jednatele,
 • Rozhoduje o svolání Členské schůze,
 • Rozhoduje o použití finančních prostředků nad 50.000,- Kč,
 • Rozhoduje o výši členského příspěvku,
 • Rozhoduje o vyloučení člena,
 • Schvaluje plán činnosti spolku,
 • Schvaluje zprávu o činnosti SAG předloženou předsedou a tuto předkládá Členské schůzi ,
 • Schvaluje zprávu a hospodaření předkládanou jednatelem a tuto předkládá Členské schůzi.

§ 16
Zasedání a způsob rozhodování předsednictva

 • Předsednictvo zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně - k projednání roční uzávěrky a k vypracování plánu činnosti na následující rok. Jednání svolává předseda SAG.
 • Je usnášení schopné, pokud je jednání přítomna většina členů předsednictva, po uplynutí půlhodiny od započetí jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů předsednictva.
 • Rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů v předsednictvu je rozhodující hlas předsedy.
 • Předsednictvo se může rovněž usnést mimo zasedání hlasováním per rollam za jakéhokoliv počtu členů, kteří se k návrhu usnesení v termínu stanoveném předsedou vyjádří.
 • Předseda je povinen svolat jednání předsednictva také tehdy, pokud o to požádá nejméně polovina členů předsednictva. Jednání pak musí být svoláno nejpozději do 30 dnů od doručení písemného návrhu předsedovi SAG. Návrh musí obsahovat důvod svolání předsednictva, návrh programu jednání a musí být podepsán nejméně polovinou členů předsednictva.


§ 17
Předseda

 1. Předseda zastupuje SAG navenek a samostatně rozhoduje o všech běžných záležitostech SAG s výjimkou těch, které náleží do výslovné kompetence jiných orgánů SAG.
 2. Předseda SAG zejména:
 • Svolává jednání Členské schůze na základě rozhodnutí předsednictva,
 • Svolává jednání předsednictva,
 • Předkládá předsednictvu roční zprávu o činnosti SAG,
 • Zřizuje a ruší účty u peněžních ústavů,
 • Samostatně rozhoduje o užití finančních prostředků do výše 50.000,- Kč v souladu se záměry a cíli SAG, přičemž dbá o hospodárné nakládání s těmito prostředky.

§ 18
Čestný předseda

Předseda SAG, který vykonával funkci nejméně po dobu šesti let, může být na návrh předsednictva nebo minimálně 20 členů SAG jmenován Členskou schůzí čestným předsedou SAG. Z titulu této funkce nevyplývají čestnému předsedovi žádná práva ani povinnosti.

§ 19
Místopředseda

Předsedu SAG v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda, kterému pak náleží výkon všech práv a povinností náležejících předsedovi.

§ 20
Jednatel

Jednatel SAG zajišťuje běžný chod kanceláře SAG a organizačně zajišťuje činnost SAG, jakož i veškerou nutnou agendu související s činností SAG a její archivaci. Jednatel je kooptovaným členem předsednictva.

§ 21
Zastupování spolku členy statutárního orgánu

Za spolek je oprávněn v plném rozsahu samostatně jednat předseda, místopředseda nebo jednatel.

§ 22
Duchovní rádce

Duchovní rádce vede SAG v křesťanském duchu. Je volen Členskou schůzí SAG. Jeho funkční období je tříleté, jeho mandát však končí teprve zvolením nového duchovního rádce. Duchovním rádcem může být zvolena jen osoba duchovního stavu. Duchovní rádce se po zvolení stává členem předsednictva SAG.

§ 23
Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem SAG. Je volena Členskou schůzí jako tříčlenná. Její funkční období je tříleté, mandát ji však skončí teprve po zvolení nové kontrolní komise. Ze svého středu volí svého předsedu, který řídí činnost kontrolní komise.

Kontrolní komise kontroluje hospodaření SAG a dále dodržování stanov a organizačního řádu SAG. Kontrolu hospodaření provádí nejméně jednou za rok. O výsledku kontroly vyhotoví zprávu, kterou předá předsednictvu. Zprávu o výsledku kontroly, včetně stanoviska předsednictva k této zprávě předkládá Členské schůzi SAG.

Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech dokumentů SAG.

Členem kontrolní komise mohou být zvoleni pouze členové SAG, kteří nesmí být současně členy jiného orgánu SAG.

IV. Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde

§ 24
Spirála SAG

Organizační součástí SAG je Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde (dále jen Spirála). Člen Spirály je současně členem SAG. Spirála je vzdělávací skupina dětí a mládeže od 14 let věku působící v rámci SAG; není právnickou osobou ani pobočným spolkem. Jejím účelem je rozšiřování kulturního a občanského obzoru cestou kulturně a občansky vzdělávacích akcí, překonávání předsudků plynoucích z historických událostí, setkávání a vzájemné poznávání mládeže z ČR a zahraničí, spolupráce a prohlubování vztahů mezi českou a zahraniční mládeží, poznávání nových kultur, prohlubování jazykových schopností.

Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde úzce spolupracuje s Junge Akcion der Ackermann-Gemeinde v SRN a s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice i v zahraničí.


§ 25
Členství ve Spirále SAG

Členství ve Spirále Sdružení Ackermann-Gemeinde je dobrovolné.

 • O přijetí řádného člena rozhoduje předsednictvo Spirály
 • Řádným členem se může stát každá fyzická osoba ve věku 14 let, jejíž zájmy jsou
 • V souladu s účelem sdružení a je ochotna podílet se na činnosti. Nezletilá osoba se může stát členem jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce nebo opatrovníka.
 • Řádný člen je oprávněn podílet se podle svých schopností na činnosti Spirály, volit její orgány a být do nich volen. Aktivní volební právo má každý člen Spirály a pasivní volební právo každý člen Spirály, který dovršil 16 let.
 • Řádný člen je povinen dodržovat vnitřní předpisy Spirály, zejména organizační řád, který příjme předsednictvo Spirály, řídit se usneseními jejích orgánů a platit členské příspěvky SAG.
 • Řádné členství zanikne:
 • Dovršením 26 let, za podmínky, že o to člen písemně požádá
 • Vystoupením, které nabude účinnosti dnem, kdy bude doručeno písemné oznámení o vystoupení předsednictvu Spirály
 • Vyloučením předsednictvem na návrh nejméně tří členů Spirály
 • Úmrtím
 • Zánikem Sdružení Ackermann-Gemeinde

§ 26
Přechod členství

Pokud člen Spirály po dovršení 26. roku věku nepožádá v souladu se stanovami o ukončení svého členství, je i nadále členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se všemi právy a povinnostmi.

§ 27
Orgány Spirály SAG

Orgány Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde jsou:

1) Předsednictvo Spirály

 • Výkonným orgánem je předsednictvo Spirály
 • Do předsednictva může být zvolen řádný člen Spirály po dovršení 16 let
 • Sestává se ze 7 členů ,
 • Je voleno Členskou schůzí Spirály na 3 roky
 • Volí ze svého středu mluvčího a zástupce mluvčího; mluvčí jedná jménem Spirály jako organizační součásti SAG a je členem předsednictva SAG. Mluvčí a jeho zástupce zastupují Spirálu na veřejnosti.
 • Předsednictvo se schází minimálně 2x ročně
 • Výlučná práva předsednictva
 • Rozhoduje o přijetí řádného člena
 • Jmenuje ze svého středu zástupce Spirály v předsednictvu SAG (zpravidla mluvčího)
 • Řídí a organizuje činnost Spirály
 • Předkládá předsednictvu SAG plán své činnosti

2) Členská schůze Spirály SAG

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem Spirály SAG
 • Členskou schůzi tvoří všichni členové Spirály SAG
 • Členskou schůzi svolává mluvčí Spirály minimálně 1x za tři roky
 • Mimořádně může Členskou schůzi svolat předsednictvo Spirály nebo předseda SAG
 • Mimořádná Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá nejméně jedna třetina řádných členů s udáním důvodu
 • Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech přítomných řádných členů. Členskou schůzi řídí mluvčí, případně jeho zástupce. O průběhu jednání se pořizuje zápis.
 • Členská schůze Spirály se může rovněž usnést mimo zasedání hlasováním per rollam za jakéhokoliv počtu členů, kteří se k návrhu usnesení v termínu stanoveném předsedajícím vyjádří.

V. Hospodaření organizace a vedení seznamu členů

§ 28
Zásady hospodaření

Hospodaření SAG musí být vždy podřízeno záměrům a cílům SAG a musí být v souladu s platnými právními předpisy platnými pro činnost spolku. Při vynakládání prostředků na činnost SAG musí být vždy dbáno nejvyšší hospodárnosti a účelnosti použití prostředků.

SAG prostředky pro svou činnost získává zejména:

 • Z členských příspěvků,
 • Z darů, sbírek, dědictví a subvencí,
 • Z ediční činnosti a z pořádání různých akcí,
 • Jakoukoliv jinou vhodnou formou, jež odpovídá charakteru SAG a je v souladu s právními předpisy.

§ 29
Výdaje

SAG je nevýdělečná organizace, která nesleduje hospodářský prospěch, ale veškerou svou činnost zaměřuje výlučně k naplňování svých cílů. Veškeré prostředky SAG mohou být proto využívány výhradně k účelům shodným se zaměřením a cíli SAG. Při vynakládání finančních prostředků musí být vždy dbáno na to, aby žádná osoba, ani organizace, nebyla jakkoliv zvýhodňována na úkor jiné osoby či organizace.

Spolupráce ve Sdružení je zásadně dobrovolná. Jenom výjimečně mohou být služby pro SAG přiměřeně honorovány. O poskytnutých odměnách a jejich výši rozhoduje předsednictvo.

§ 30
Účetnictví

Účetní rok SAG odpovídá kalendářnímu roku, jak stanoví platný právní předpis o účetnictví.

§ 31
Zpráva o hospodaření

Jednatel je povinen nejpozději do 3 měsíců po skončení účetního roku předložit předsednictvu SAG zprávu o hospodaření SAG, jejíž přílohou musí být úplná účetní uzávěrka.

§ 32
Seznam členů

V seznamu členů se povinně vedou

 • a) údaje o jménu, příjmení, datu narození, zaměstnání,
 • b) údaje o adrese pro doručování, pokud možno též údaj o emailové adrese
 • a telefonu, a
 • c) údaje o platbách členských příspěvků.

Údaje uvedené v písm. a) a b) a jejich změny je člen povinen SAG oznámit bez zbytečného odkladu.

Zápis do seznamu členů se provede na základě rozhodnutí o přijetí za člena. Již zapsané údaje se vymazávají po zániku členství.

Seznam členů není veřejně přístupný a je využíván pouze pro potřebu orgánů SAG.


VI. Změny stanov a zánik Sdružení Ackermann-Gemeinde

§ 33
Změna stanov

O změně stanov, jakož i o zániku SAG rozhoduje výlučně Členská schůze. Rozhodnutí je právoplatné, pokud se pro ně vysloví nejméně 2/3 všech přítomných členů SAG.

§ 34
Způsob naložení s likvidačním zůstatkem

V případě zániku či zrušení SAG připadne majetek SAG, který zůstane po vyrovnání všech pohledávek a závazků, "Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde" (Sociálnímu dílu Ackermann-Gemeinde) se sídlem v Mnichově, SRN, které jej použije bezprostředně a výhradně k obecně prospěšným, dobročinným nebo církevním účelům.

V případě, že by v této době již Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. se sídlem v Mnichově (SRN) neexistoval, připadne majetek SAG České katolické charitě se sídlem v Praze, která je svým zaměřením identická se "Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde".

VII. Závěrečná ustanovení

§ 35
Účinnost

Tyto Stanovy nabývají účinnosti přijetím Členskou schůzí dne 28. 2. 2016. Dosavadní Stanovy SAG, ve znění pozdějších změn a doplňků, pozbývají platnosti. Funkční období členů orgánů zvolených v roce 2014 se však nadále řídí úpravou platnou v době jejich zvolení, a je tedy dvouleté.

28.2.2016

Mgr. Daniel Herman

Předseda SAG