Původ
 

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznkl na počátku roku 1999 v České republice nejdříve jako občanské sdružení. Navazuje na působení německého spolku působícího od roku 1946 nejdříve ve SRN a později i v Československu – Ackermann Gemeinde (AG se sídlem v Mnichově). SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a k jeho nejlepším tradicím. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. stol. „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“ (Vyšehrad, 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města Pražského. Je to dialog člověka se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti…. Zakladatelé Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení.
Poslání

Posláním našeho spolku je přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy. Činíme tak u vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Svou prací se zasazujeme o smíření obou národů a o uchování vědomí společné kultury. Při naší práci vycházíme z křesťanských zásad. Podstatným úkolem naší organizace je také sociální a charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana. Jsme spolkem ekumenickým, ke spolupráci zveme nejen křesťany, ale všechny občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě.

Činnost
K dosažení svých cílů využívá Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. těchto forem činnosti:

a)     provozuje ústřední kancelář v Praze,

b)     oslovuje a vzdělává spolupracovníky v oblasti mravní, náboženské, kulturní, sociální a občanské,

c)     pořádá přednášky, pódiové diskuze, odborné semináře a kolokvia, národní i mezinárodní konference, kongresy a sympozia,

d)     působí v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti i přes hranice státních útvarů, pracuje s mládeží, vytváří podmínky k setkávání a dialogu,

e)     vydává knihy a časopisy,

f)      spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi a institucemi.

 

Právní forma

Sdružení Ackermann-Gemeinde je zapsaným spolkem dle z. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Financování
Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. je společenstvím občanů, které zajišťuje svou činnost z příspěvků svých členů, z grantů nadací a z darů domácích a zahraničních sponzorů.