Česko-německá konference 2019

01.03.2019

"Vize a výzvy 1989-2019", 8. - 10. 2. 2019

"Stojí před námi pamětihodný rok," poznamenal Martin Kastler, předseda Ackermann-Gemeinde, ve své zdravici u příležitosti zahájení výroční konference SAG. Dále položil "otázku, která se dotýká nás všech: kam směřujeme? Co vlastně chceme?" Vzhledem k vizím, které v rámci Evropy máme, k nastávajícím volbám do Evropského parlamentu a vzhledem k výzvám v souvislosti se společnou historií, s otázkou změny klimatu, bezpečností nebo s uprchlíky, se jedná o velmi podstatné otázky.

Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde se letos snažila najít odpověď právě na tyto otázky. V duchu letošního názvu konference "Vize a výzvy 1989-2019", přednášeli začátkem února osobnosti jako prof. Barbara Krause, socioložka Jiřina Šiklová, nebo jednatel Renovabis Burkhard Haneke.

Ve svém úvodním referátu v pátek večer, zahájila Barbara Krause přednáškovou část "pohledem do 70 let historie, a dále se odvážila pohlédnout vpřed". Krause líčila výchozí bod Evropy, který byl poznamenán dvěma válkami a jimi stejně ovlivněné politiky, jejichž vizí a výzvou bylo ukotvení míru a další potencionální "válku udělat co možná nejnemožnější." Dále popisovala, jak došlo ke vzniku Evropské unie, jak Evropan zažívá EU ve všedním dnu, ale také jaká napětí a jaké výzvy tímto vyvstávají. Ať už se jedná o názory obyvatel EU vůči Bruselu, životnímu prostředí nebo o bezpečí lidí. Krause také zdůrazňovala, že evropský integrační proces ještě není ukončený, a my musíme na "vizi sjednocené Evropy" nadále pracovat.

V navazující diskuzi s účastníky se debatovalo především na možná řešení určitých problémů v rámci EU. Na otázku, jak se EU může finančně zasadit o větší sociální spravedlnost, odpovídá Krause, že aby se země dlouhodobě ekonomicky rozvíjely, je nutné nejdříve do EU investovat prostředky.

Naproti tomu jednatel Renovabis Burkhard Haneke rozvíří debatu na téma Euro: do jaké míry je toto možné pokládat za politický projekt? Pro Barbaru Krause představuje Euro rozhodně více. Vzhledem k tomu, že sama pochází z pohraniční oblasti mezi Belgií, Německem a Nizozemskem, a zažila, jak moc se díky Euru ulehčilo "přeshraniční" nakupování, shledává Euro spíše jako jeden z nástrojů EU k politické integraci EU.

Sobotu zahájila svou přednáškou o "Přáních a touhách od roku svobody" PhDr. Jiřina Šiklová. Její závěr se vztahoval k otázce: "Proč je Evropa tak malá?" v porovnání s ostatními velmocemi jako USA nebo Čína. Podle jejího názoru příčina leží v dřívějším centru kulturního života, které nebylo nikterak veliké.

Pro Jiřinu Šiklovou jsou podstatné společné hodnoty, na kterých naše soužití v Evropě může stavět. Je naším posláním pamatovat na tyto hodnoty a podle nich žít, abychom mohli být opravdu lidští. "Jaké je Vaše přání pro Evropu?" Touto otázkou byla zahájena diskuze s publikem. Ve své odpovědi zdůraznila Jiřina Šiklová, že my jako křesťané musíme lidská práva propagovat v křesťanském duchu, a při tom neztratit naši toleranci vůči ostatním náboženstvím, která mají stejné kořeny právě jako křesťanská víra.

Další otázku, která se týkala četných hlasů proti imigrantům, odůvodnila přítomností strachu. Nám v Evropě se daří velice dobře. Žijeme v blahobytu, dosáhli jsme stabilního míru a máme tedy strach, že toto naše blaho by mohlo být skrze cizí vlivy ohroženo.

Přitom je podle Šiklové útěk jako takový "lidský úděl", přičemž se můžeme odkázat na Nový zákon, resp. na útěk Marie s Josefem do Egypta.

Na přednášku referentky navázala panelová diskuze, při které jeden z panelistů prof. Jan Sokol zdůraznil, jak důležité je chránit pravdu a jak moc nutné je pravdu hledat, neboť v tomto případě se nemůžeme řídit principem většiny. Tezi prof. Sokola podpořila i další panelistka Zuzana Lizcová, Phd., která zároveň vyzývala k větší pozornosti vůči menšinám.

Nejen my jako Evropa hledíme vstříc jubilejnímu roku 2019, ale i pro Sdružení Ackermann-Gemeinde je tento rok jubileem. 20 let od vzniku našeho sdružení bylo slaveno v prostorách Břevnovského kláštera. Do velkého Tereziánského sálu zavítalo asi 170 lidí, aby společně zavzpomínali na uplynulých 20 let, a zároveň vyslovili svá přání pro roky budoucí. Program byl doprovázen hudebními výstupy česko-německé rodiny z Prahy. Po zdravicích velvyslance Dr. Christopha Isranga a P. Miloslava Fialy, se ujal slova současný místopředseda SAG Dr. Petr Křížek, který ve svém vstupu vyzpovídal 6 osobností z dějin SAG. Mezi dotazovanými byla např. Helena Faberová, zakladatelka SAG a současná čestná předsedkyně, Mons. Anton Otte, zástupce Ackermann-Gemeinde v Praze nebo Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde Mnichov.

Na konci každého rozhovoru se každý musel rozhodnout pro jedno heslo z česko-německého dialogu a zdůvodnit, jak se díky tomuto heslu vylepšily v posledních 20 letech vztahy obou zemí. Porozumění, setkání nebo smíření? Co je nejlepší způsob?

Následně byli účastníci přizváni k podílení se na programu. Mládežnická organizace Spirála SAG si připravila pro účastníky kvíz k tématu Evropa, člen SAG P. Dr. Jan Larisch představil svou novou knihu o Mons. ThDr. Josefu Schinzelovi, a v neposlední řadě zde byla připravena místnost s průřezem fotek z uplynulých 20 let SAG, ke kterým účastníci mohli dopsat své komentáře.

Na úplný závěr se uskutečnila česko-německá mše, po které následoval bohatý raut.

Třetí a zároveň poslední den letošní konference otevřel svým referátem o zodpovědnosti vůči svobodě Dr. Burkhard Haneke. Nejdříve byla definována "naše zodpovědnost" v tématu míru: Haneke vyzíval k bdělosti v souvislosti s politickým vývojem, k uvědomění si, že dosavadní mír nemusí být nekonečný, a zároveň apeloval na "posilování těch sil v našich zemích, které nás národnostně nerozdělují, ale evropsky spojují".

Dále se přednáška posunula do roviny "naše zodpovědnost" vůči svobodě. Ačkoli svoboda jde ruku v ruce s naší lidskou důstojností, my sami jsme zodpovědní, naši svobodu znovu utvářet a bránit. Haneke zakončil svůj referát s tezí "naší zodpovědnosti" vůči Evropě. Apeloval na to, abychom se navzdory malých nejednotností soustředili především na to, co máme společné, co nás spojuje. Abychom nadále společně diskutovali, a tím aby se nám podařilo dostát našim výzvám a uskutečnit naše vize.

V navazující panelové diskuzi se první slova ujal Mons. Adolf Pintíř s výzvou, abychom se v Evropě nenechali vést strachem a otevřeně vyjadřovali své názory. Jeho tezi potvrdil i Dr. Miroslav Kunštát, který vyjádřil obavy z rozpadu společnosti právě kvůli strachu.

Na úplný závěr konference vystoupil předseda SAG Daniel Herman. Poděkoval všem účinkujícím a referentům a konferenci ukončil slovy Jiřiny Šiklové "co je cenné, nemusí být vždy velké, a to platí samozřejmě i pro nás."

Za finanční podporu děkujeme nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung, Renovabis, Česko-německému fondu budoucnosti a Sozialwerku Ackermann-Gemeinde.

Johanna Lüffe, EVS-Dobrovolnice