Česko-německá konference 2021

09.03.2021

,,Žena a dnešní doba v česko - německém kontextu'' 

12. - 13. 2. 2021


Výroční konference SAG 2021 se vzhledem k epidemickým opatřením konala online. I když jsme nemohli zajistit naše tradiční česko - německé setkání, online varianta měla i mnohá pozitiva. Díky tomu, že jsme vysílali konferenci i přes platformy Facebook a Youtube se k nám dostalo mnohem více diváků. Mohli jsme také přivítat německé referenti, kteří se k nám připojili online. V neposlední řadě byla online konference pro celou kancelář SAG velikou výzvou, díky které jsme se naučili věci, které můžeme upotřebit i v budoucnu. Děkujeme za to!

Naše letošní konference se zabývala rolí ženy v dnešní česko - německé společnosti. Postavení a role žen se měnila nejen v minulosti, ale mění se i dnes. Téma konference je inspirováno 1100. výročím smrti svaté Ludmily, osobnosti, která hraje velmi důležitou roli v českých dějinách. Byla českou světicí, babičkou svatého Václava, vlivnou kněžnou a především pomáhala šířit křesťanskou víru v Českých zemích. Konference měla za cíl prozkoumat postavení ženy ve společnosti a v církvi, a to z různých hledisek - historického, sociologického, politického a teologického. V rámci česko-německé konference jsme společně odpovídali na následující otázky: ,,Jak se v průběhu dějin odrážely společenské poměry na postavení a roli ženy ve společnosti? Je možné dnes hovořit o identitě a poslání ženy? Co mají česká a německá společnost v této oblasti společného a v čem se případně liší? Jak se vyvíjelo působení žen ve veřejném prostoru v obou našich zemích v průběhu 20. století a jaké jsou dnešní zkušenosti s tímto působením na obou stranách hranic?'' Abychom si na tyto otázky odpověděli, pozvali jsme mnoho zajímavých hostů a referentů: v pátek 12. 02. 2021 jsme se zabývali vývojem postavení ženy v evropské civilizaci a v prostředí katolické církve. Přívitali jsme spolkovou předsedkyni BDKJ Elisabeth Maier a kancléřku Arcibiskupství pražského JUDr. Ing. Marii Kolářovou, Th. D. Elisabeth Maier působivě a detailně popsala 3 vlny hnutí za práva žen: od počátku hnutí za práva žen během Francouzské revoluce až po koncept ,,mainstreamingu'' v EU. JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th. D. navázala se svým koreferátem o teologických aspektech postavení žen a hovořila o tom, co se v průběhu historie u žen v církvi změnilo. 

V sobotu jsme na naší pódiové diskuzi přivítali zakladatelku a majitelku SIKO KOUPELNY a.s. Ing. Jaroslavu Valovou, politoložku a předsedkyni Ackermann-Gemeinde Barbaru Krause, římskokatolického kněze a biblistu doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D. S.S.L. a v neposlední řadě teoložku a autorku duchovní literatury PhLic. Kateřinu Lachmanovou, Th.D. Jaroslava Valová se svěřila o svých zkušenostech jako podnikatelky a zároveň matky. Barbara Krause s námi hovořila online z Německa. V jejím příspěvku jsme mohli zaznamenat čtyři teze o postavení žen: ''Podílení se, participace a rozhodovací kompetence'' musí být rozšířeny, ''dominance mužů se po staletí v kulturách vyvíjela a upevňovala'', ''V církvi [...] je mužská dominance stále velmi výrazná kvůli hierarchické struktuře a vyloučení žen z kněžských úřadů'' a ''neexistuje žádná taková věc jako TA žena''. Jaroslav Brož a Kateřina Lachmanová hovořili o teologických aspektech postavení žen v církvi. Důraz byla kladen také na sv. Ludmilu, která byla inspirací pro téma naší konference a jaký vliv má v dnešní době. Jaroslav Brož vyzdvihl roli svaté Ludmily jakožto průkopnice křesťanství, které měla odvahu vydat se jinou cestou. 

Konference byla zakončena alternativní scénickou diskuzí napříč staletími ,,Žena v proudu času'' pod vedením absolventky operní režie a vědy hudebního divadla BcA. Kristýny Kopřivové MA. V scénické diskuzi bylo představeno šest historických osobností, které vedly rozhovor o ,,Ženě v průběhu času''. V scénické diskuzi si zahráli členové Spirály Ackermann-Gemeinde a Junge Aktion der Ackermann -Gemeinde. Publikum mělo šanci uhodnout totožnost historických osobností. Každý, kdo se vyznal v historii, mohl poznat svatou Zdislavu, Jana Lucemburského nebo Marii von Ebner -Eschenbachovou. V diskuzi jsme mohli zaznamenat myšlenky dalších významných osobností, jako byla svatá Ludmila, Marie Terezie nebo Bertha von Suttner, ale také myšlenky průměrných žen v průběhu času. 

Konference byla simultánně tlumočena do němčiny nebo češtiny, jelikož jsme měli jak české, tak německé účastníky. V pátek se moderace ujal náš místopředseda Dr. theol. Petr Křížek a v sobotu redaktorka České televize Hana Scharffová. Naši účastníci mohli konferenci sledovat na čtyřech platformách: Zoom, YouTube, Facebook a TV Noe +. V Hotelu Iris Eden, kde se konference odehrála, byl kladen důraz na dodržování hygienických opatření: zajistili jsme dezinfekce, respirátory a dostatečný prostor mezi všemi přítomnými.

Aby měli česko - němečtí účastníci příležitost vyměnit si názory ohledně konference, popovídat si, navázat nové kontakty nebo prostě udělat někomu náhodnému radost, uspořádali jsme v rámci konference ,,Dopisový maraton za česko - německé přátelství''. Diváci měli také během konference možnost pokládat otázky referentů.  Paní Lachmanová poukázala v tomto ohledu na velké rezervy, pokud jde o podporu žen ve společnosti: ,,K tomu potřebujeme ekonomické parametry podporující mateřství.'' Naproti tomu paní Jaroslava Valová vzhledem k jejím zkušenostem zdůrazňuje, že díky modernizaci již bylo mateřství ženám mnohem zjednodušeno. Máme velikou radost, že se v nám i v takto obtížné době podařilo konferenci bezpečně zorganizovat. 

Srdečně Děkujeme všem účastníkům, referentům, hercům, moderátorům a technikům!